مکان برگزاری آزمون جامع شهریور 1398

آزمون جامع در تاریخ های دهم و یازدهم شهریور ماه 1398 برگزار می گردد.

مکان برگزاری آزمون در ساختمان j  طبق برنامه اعلامی بخش برگزار خواهد شد:

دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و تربیت بدنی اتاق 251 ساختمان j

دانشکده های مدیریت و اقتصاد و دامپزشکی اتاق 252 ساختمان j

دانشکده های علوم و کشاورزی اتاق 253 ساختمان j

دانشکده های فنی و مهندسی و پژوهشکده صنایع معدنی اتاق 254 ساختمان j

دانشکده های ریاضی و فیزیک اتاق 255 ساختمان j

مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه