منابع آزمون زبان بسندگی دانشگاه شهید باهنر کرمان

- منابع آزمون بسندگی زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان:
منابع پیشنهادی آزمون به شرح زیر است.  توجه داشته باشید که این منابع صرفا جهت آمادگی و افزایش دانش زبان عمومی داوطلبان پیشنهاد شده است و به این معنا نیست که سوالات آزمون از این منابع داده می شود.
 
Barron's Essential Words for TOEFL
 1100words you Need to Know
504Essential Words
CAMBRIDGE Preparation for the TOEFL TEST
 
 - تعداد و نوع سوالات آزمون بسندگی
Part A: vocabulary (30 questions)
 
Part B: Structure (30 questions)
 
Part C: reading comprehension (40 question)
 
 
 - زمان پاسخگویی به سوالات هم 100 دقیقه است.