منابع ازمون بسندگی زبان مرداد 1400

آزمون بسندگی زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان:
آزمون دارای 100 سوال تستی می باشد. توزیع سوالات به شرح زیر است.
_ واژگان:30 سوال
_ گرامر: 30 سوال
_ درک مطلب: 40 سوال ( چهار متن، هر کدام 10 سوال)
 
مدت زمان آزمون: 100 دقیقه می باشد.
آزمون نمره منفی ندارد.
منابع پیشنهادی آزمون به شرح زیر است.  توجه داشته باشید که این منابع صرفا جهت آمادگی و افزایش دانش زبان عمومی داوطلبان پیشنهاد شده است و به این معنا نیست که سوالات آزمون از این منابع داده می شود.
 
Barron's Essential Words for TOEFL
1100 Words you Need to Know
504 Essential Words 
CAMBRIDGE Preparation for the TOEFL TEST