قابل توجه دانشجویان دکتری

نامه ذیل براساس آئین نامه و شیوه نامه دوره دکتری به بخش ها و دانشکده ها ارسال شده، وضعیت تحصیلی دانشجویان براساس مفاد این نامه مورد پایش قرار می گیرد لذا تقاضا دارد ضمن آگاهی از مضمون نامه، با استاد راهنما و بخش و دانشکده خود در دوره تحصیلی هماهنگی لازم را داشته باشند.

برای مشاهده متن نامه کلیک فرمائید.