ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان جدید الورود مقطع دکتری تخصصی سال 1398

پذیرفته شدگان محترم بایستی جهت ثبت نام حضوری از مورخ 1398/7/15 لغایت 1398/7/17 با در دست داشتن اصل مدارک به واحد آموزش کل دانشگاه مراجعه فرمائید.