ثبت نام از پذیرفته شدگان دکتری (عدم تکمیل فرم صلاحیت)

از کلیه پذیرفته شدگان دکتری سال 1396 که در مرحله اعلام اسامی، اسم آنها به عنوان عدم تکمیل فرم صلاحیت درج شده بود و از طریق پیامک از طرف سازمان سنجش، شرایط جدید آنها اعلام شده است تقاضا می شود تا تاریخ 1396/6/20 جهت ثبت نام به آموزش کل دانشگاه مراجعه نمایند.