اولین آزمون زبان (بسندگی) دی ماه 1399

آزمون بسندگی زبان در تاریخ 1399/10/30 در محل سالن کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور 80 داوطلب برگزار گردید