آزمون جامع شهریور ماه 1398

آزمون جامع شهریور ماه سال 1398، در تاریخ های دهم و یازدهم شهریور ماه برگزار خواهد شد. دانشجویان دکتری لازم است تا قبل از آزمون نمره زبان خود را ارائه نمایند.