آزمون جامع دی ماه1396

آزمون جامع دی ماه سال 1396، در تاریخ های سوم و چهارم دی ماه برگزار خواهد شد. دانشجویان دکتری ورودی سال 1395 لازم است تا قبل از آزمون نمره زبان خود را ارائه نمایند.