آزمون جامع دی ماه 1398

آزمون جامع دی ماه سال 1398، در تاریخ های هشتم و نهم دی ماه برگزار خواهد شد. دانشجویان دکتری لازم است تا قبل از آزمون نمره زبان خود را ارائه نمایند.