نام و نام خانوادگی : حسین غضنفرپور

 رتبه علمی : دانشیار

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

 مدت تصدی : از سال 1399 تا کنون

 تلفن : 03431322316- 03433257440

 پست الکترونیکی : ma1380@uk.ac.ir

 


نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

مجید رحیم پور دانشیار دکترا از سال 1396تا 1399 rahimpour@uk.ac.ir
 جلیل آبشناس   دانشیار  دکترا  از سال 1394 تا 1396  jabshenasm@uk.ac.ir
 رضا نکویی      از سال 1385 تا 1394  
 محمود محسنی مقدم      از سال 1381 تا سال 1385  
 اسدالله ناصح زاده      از سال 1378 تا سال 1381  
 عیسی سلاجقه       از سال 1373 تا سال 1378