تماس با گروه تحصیلات تکمیلی

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
واحد تلفن / داخلی تلفاکس سامانه پیامکی پست الکترونیکی
گروه تحصیلات تکمیلی 33257440 31323090 10003413204118 takmili@uk.ac.ir